Thư ngỏ

Kính gửi: Quý độc giả trang dngpv.com Đại hội Doanh nhân Giáo phận Vinh ngày 1.5.2015 đã có sự thay đổi và sắp xếp lại nhân sự, cũng như đường hướng hoạt động. Để trao đổi vói Quý độc giả, chúng tôi xin tóm lược như sau:Sản phẩm doanh nghiệp